منشور و قوانین سفر پارتیان گشت


1. تعاریف
2. قوانین کلی
3. شرایط بیمه
4. در طول سفر
5. توجهات


Google+

طولانی ترین سفرها،حتی سفرهای چندهزار کیلومتری با یک گام شروع می شوند. ((لائوژو))
 

Copyright © 2017 Partian. All right reserved.